Change and Enrich 60 capsules - Blue Poppy Originals Skip to content

Change and Enrich 60 capsules by Blue Poppy Originals

$22.00

Change and Enrich 60 capsules

Change & Enrich.

Suggested Use:
Three capsules two times per day.


Ingredients:
Fu Shen (Sclerotium Pararadicis Poriae) 50 mg
stirfried Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae) 50 mg
Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori) 50 mg
Fu Xiao Mai (Fructus Levis Tritici) 50 mg
Da Zao (Fructus Jujubae) 50 mg
Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae) 26 mg
Lu Ti Cao (Herba Pyrolae) 20 mg
Chai Hu (Radix Bupleuri) 17 mg
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) 17 mg
Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong) 17 mg
Bai Shao (Radix Paeoniae Albae) 17 mg
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) 17 mg
Sheng Di (uncooked Radix Rehmanniae) 17 mg
Dan Pi (Cortex Moutan) 17 mg
Zhi Zi (Fructus Gardeniae) 17 mg
Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae) 17 mg
Yu Jin (Tuber Curcumae) 17 mg
Shan Zhu Yu (Fructus Corni) 17 mg
mixfried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae) 17 mg
*Contains wheat and gluten

Warnings:
Consult with your health care practitioner if nursing or pregnant. Keep out of reach of children.