Dry Nites liquid 2 oz - Blue Poppy Pediatrics Skip to content

Dry Nites liquid 2 oz by Blue Poppy Pediatrics

$21.00

Dry Nites liquid 2 oz

Dry Nites.

Directions:
2 droppers full orally every 2-3 hours, not to exceed 6 times daily.


Ingredients:
Huang Qi (Radix Astragali) 28 mg
Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae) 28 mg
Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati) 17 mg
Qian Shi (Semen Euryalis) 17 mg
Lian Zi (Semen Nelumbinis) 17 mg
Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii) 17 mg
Dang Shen (Radix Codonopsis) 17 mg
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) 17 mg
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) 11 mg
Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae) 11 mg
Chai Hu (Radix Bupleuri) 8 mg
Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae) 6 mg
mixfried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae) 6 mg

Warnings:
Bed-wetting due to damp heat pouring downward.